Rev 780/08

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Rev 780/08
26.03.2008. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Predraga Trifunovića, predsednika veća, Jasminke Stanojević, Vesne Popović, Ljiljane Ivković-Jovanović i Zvezdane Lutovac, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tužene BB, čiji je punomoćnik BA, advokat, radi razvoda braka, odlučujući o reviziji tužioca, izjavljenoj protiv rešenja Okružnog suda u Kraljevu Gž. 2351/07 od 04.12.2007. godine, u sednici održanoj 26.03.2008. godine, doneo je

R E Š E NJ E

UKIDA SE rešenje Okružnog suda u Kraljevu Gž. 2351/07 od 04.12.2007. godine i rešenje Opštinskog suda u Kraljevu P. 1590/07 od 24.10.2007. godine, a predmet vraća prvostepenom sudu na ponovni postupak.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Opštinskog suda u Kraljevu P. 1590/07 od 24.10.2007. godine, odbačena je tužba tužioca, protiv tužene, kao nedozvoljena.

Rešenjem Okružnog suda u Kraljevu Gž. 2351/07 od 04.12.2007. godine, žalba tužioca je odbijena kao neosnovana, a prvostepeno rešenje potvrđeno.

Protiv pravnosnažnog drugostepenog rešenja, tužilac je blagovremeno izjavio reviziju zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka.

Ispitujući pobijanu odluku na osnovu člana 399. i 412. ZPP-a ("Službeni glasnik RS" 125/04), Vrhovni sud je našao da je revizija osnovana.

Tužilac u ovoj pravnoj stvari, AA, podneo je tužbu protiv tužene BB, radi razvoda braka. Pobijanim rešenjem, sudovi su tužbu tužioca odbacili, nalazeći da po istom tužbenom zahtevu između istih parničnih stranaka, već teče parnica pred Opštinskim sudom u Nišu. Prema činjenicama koje su sudovi utvrdili, BB (ovde tužena), je tužbu protiv AA (ovde tužioca), radi razvoda braka podnela Opštinskom sudu u Nišu. Tužba je primljen u sud 08.08.2007. godine.

Stanovište izraženo pobijanom odlukom, da između istih parničnih stranaka po istom tužbenom zahtevu već teče parnica, za sada se ne može prihvatiti kao pravilno, jer sudovi, zbog bitne povrede iz člana 361.stav 2. tačka 12. ZPP-a, na koju se revizijom ukazuje, nisu utvrdili odlučujuće okolnosti od kojih zavisi pravilnost odluke o odbačaju tužbe.

Naime, primenom člana 279.stav 1. tačka 3. ZPP-a, sud je u obavezi da po prethodnom ispitivanju tužbe donese rešenje kojim se tužba odbacuje, ako utvrdi da o istom zahtevu već teče parnica.

Kako parnica počinje da teče dostavljanjem tužbe tuženom (član 197.stav 1. ZPP-a), a ne podnošenjem tužbe sudu, to je nepravilan zaključak sudova (da između istih stranaka, po istom zahtevu već teče parnica), donet samo na osnovu utvrđene činjenice da je BB 08.08.2007. godine podnela tužbu radi razvoda braka protiv AA, propuštajući pri tom da utvrde da li je ta tužba i dostavljena suprotnoj strani.

Na osnovu člana 407.stav 2, u vezi člana 412. stav 5. ZPP-a, Vrhovni sud je odlučio kao u izreci.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će, imajući u vidu primedbe iz ovog rešenja, doneti novu odluku zasnovanu na zakonu, pošto prethodno pravilno i potpuno utvrdi činjenično stanje.

Predsednik veća-sudija,

Predrag Trifunović,

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

dlj.