Rev 830/08

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE
Rev 830/08
27.03.2008. godina
Beograd

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: Branislave Apostolović, predsednika veća, Biljane Dragojević, Nadežde Radević, Zvezdane Lutovac i Vesne Popović, članova veća, u parnici tužilaca AA, AA1, AA2, A3 i AA4, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tuženog DOO \"BB", čiji je punomoćnik BA, advokat, odlučujući o reviziji tužilaca izjavljenoj protiv presude Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici Gž. 980/06 od 21.09.2007. godine, u sednici održanoj 27.03.2008. godine, doneo je

R E Š E NJ E

ODBACUJE SE kao nedozvoljena revizija tužilaca izjavljena protiv presude Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici Gž. 980/06 od 21.09.2007. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Opštinskog suda u Sremskoj Mitrovici P. br. 1168/05 od 07.04.2006. godine, stavom prvim izreke usvojeni su tužbeni zahtevi tužilaca AA, AA1, AA2, A3 i AA4, pa je obavezan tuženi da na ime duga tužiocu AA isplati iznos od 239.200,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos od 08.12.2004. godine do konačne isplate, tužiocu AA1 isplati iznos od 162.400,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos od 25.08.2004. godine do konačne isplate, tužiocu AA2 isplati iznos od 101.200,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos od 24.10.2004. godine do konačne isplate, tužiocu AA3 isplati iznos od 270.900,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom na navedeni iznos od 25.12.2004. godine do konačne isplate i tužiocu AA4 isplati dinarsku protivvrednost iznosa od 2.331 evro po srednjem kursu na dan isplate koji plaća mesna banka a po mestu isplate. Stavom drugim izreke obavezan je tuženi da tužiocima isplati na ime troškova postupka iznos od 79.183,60 dinara. Stavom trećim izreke odbijen je kao neosnovan zahtev tuženog za tražene troškove postupka.

Okružni sud u Sremskoj Mitrovici je presudom Gž. 980/06 od 21.09.2007. godine stavom prvim izreke odbio žalbu tužilaca kao neosnovanu i potvrdio rešenje o troškovima postupka sadržano u stavu drugom izreke prvostepene presude. Stavom drugim izreke odbijen je zahtev tužilaca za naknadu troškova žalbe i takse na žalbu. Stavom trećim izreke odbijena je kao neosnovana žalba tuženog i potvrđena prvostepena presuda u pobijanom delu presude kojim je usvojen tužbeni zahtev tužioca AA, u delu odluke o zahtevu tužilaca AA1, AA2 i AA3 za kamatu kojim je tuženi obavezan da zakonsku zateznu kamatu na dosuđene iznose glavnice tužiocima od datuma navedenih u izreci presude, kao i u delu kojim je stavom četvrtim izreke prvostepene presude odbijen zahtev tuženog za troškove. Stavom četvrtim izreke odbijen je zahtev tuženog za naknadu troškova žalbe.

Protiv pravnosnažne drugostepene presude u delu odluke o troškovima postupka tužioci su blagovremeno izjavili reviziju zbog bitne povrede odredaba Zakona o parničnom postupku i zbog pogrešne primene materijalnog prava.

Odlučujući o dozvoljenosti revizije u smislu člana 404. u vezi člana 401. stav 2. tačka 5. i člana 412. ZPP-a („Službeni glasnik RS“, br. 125/04), Vrhovni sud je našao da je izjavljena revizija nedozvoljena.

Tužioci su uspeli u sporu u pogledu zahteva o glavnoj stvari. Reviziju izjavljuju protiv drugostepenog rešenja kojim je odbijena njihova žalba protiv odluke o troškovima. Pobijana odluka se ne odnosi na glavno, već na sporedno potraživanje u parnici.

Kako je o troškovima odlučeno uz glavnu stvar, a ta odluka nije predmet pobijanja revizijom, nije dozvoljena revizija stranaka izjavljena protiv pravnosnažnog drugostepenog rešenja o troškovima postupka, koje nema karakter odluke iz člana 412. stav 1. ZPP-a.

Zato je Vrhovni sud, na osnovu člana 404. u vezi člana 401. stav 2. tačka 5. i člana 412. stav 1. i 5. ZPP-a, izjavljenu reviziju odbacio, pošto to u granicama svojih ovlašćenja nije učinio prvostepeni sud.

Predsednik veća - sudija

Branislava Apostolović, s.r.

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

BB