Uscg 1999/06

Republika Srbija
VRHOVNI SUD SRBIJE

26.03.2008. godina
Beograd

 

Vrhovni sud Srbije u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija: mr Jadranke Injac, predsednika veća, Jelene Ivanović i Nade Kljajević, članova veća, sa savetnikom suda Ljiljanom Petrović, kao zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca AA, CL U VSCG, zaposlen u VP aa, nastanjen u BB, radi poništaja rešenja Vojne pošte vv, Up-2 br. 75/05 od 09.8.2005. godine, u predmetu prestanak službe civilnog lica, u nejavnoj sednici veća održanoj dana 26.3.2008. godine, doneo je

 

 

R E Š E NJ E

 

Vrhovni sud Srbije se oglašava NENADLEŽNIM za odlučivanje u ovom upravnom sporu.

 

Tužba SE ODBACUJE.

 

 

O b r a z l o ž e nj e

 

Tužilac je podneo tužbu 26.4.2006. godine Sudu Srbije i Crne Gore protiv osporenog rešenja tužene Vojne pošte vv, radi poništaja rešenja Up-2 br. 75/05 od 09.8.2005. godine, a kojim je odbijena, kao neosnovana, njegova žalba izjavljena protiv rešenja Vojne pošte aa, int. br. 965-2 od 20.5.2005. godine. Tim ožalbenim rešenjem prestala je služba u VSCG tužiocu, civilnom licu iz iste jedinice, sa danom 31.5.2005. godine, uz naknadu u vidu otpremnine od 12 bruto plata koju je ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kome mu služba prestaje, jer je proglašen tehnološkim viškom. Sa razloga bliže navedenih u istoj predložio je da sud tužbu uvaži i osporeno rešenje poništi.

 

Odredbom člana 2. tačka 5. Uredbe o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i Službi Saveta ministara ("Službeni glasnik RS", br. 49/06 i 63/06), konstatovano je da je, između ostalih institucija bivše Srbije i Crne Gore prestao da radi i Sud Srbije i Crne Gore, dok je odredbom člana 4. stav 1. iste Uredbe, propisano da predmete Suda Srbije i Crne Gore u kojima se ocenjuje zakonitost konačnih upravnih akata preuzima Vrhovni sud Srbije.

 

U postupku prethodnog ispitivanje podnete tužbe, Vrhovni sud Srbije je našao da nije nadležan za odlučivanje u ovom upravnom sporu i da tužbu treba odbaciti.

 

Odredbom člana 17. stav 1. tačka 1. pod z) Zakona o sudovima ("Službeni glasnik RS", br. 46/91... 71/92), koji se primenjuje na osnovu člana 84. Zakona o uređenju sudova ("Službeni glasnik RS", br. 63/01... 101/05), člana 6. stav 1. Ustavnog zakona za sprovođenje Ustava Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 98/06) i člana 12. istog Zakona, Vrhovni sud Srbije je nadležan da odlučuje o zakonitosti konačnih upravnih akata republičkog organa, ako zakonom nije drukčije određeno.

 

Odredbom člana 16. stav 3. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125/04), propisano je da kad sud u toku postupka utvrdi da za rešavanje spora nije nadležan sud Republike Srbije, po službenoj dužnosti oglasiće se nenadležnim, ukinuće sprovedene radnje u postupku i odbaciti tužbu, osim kad nadležnost domaćeg suda zavisi od pristanka tuženog, a tuženi je dao svoj pristanak.

 

Kako je u konkretnom slučaju tužilac podneo tužbu protiv tužene Vojne pošte vv, radi poništaja rešenja Up-2 br. 75/05 od 09.8.2005. godine, koja nije organ Republike Srbije već Republike Crne Gore, Vrhovni sud Srbije je našao da za odlučivanje u ovom upravnom sporu nije nadležan, pa je shodno citiranoj odredbi člana 16. stav 3. Zakona o parničnom postupku i tužbu odbacio.

 

Sa iznetog razloga, Vrhovni sud Srbije je, na osnovu člana 59. Zakona o upravnim sporovima ("Službeni list SRJ", br. 46/96) a shodnom primenom čl. 15. i 17. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", br. 125/04), odlučio kao dispozitivu ovog rešenja.

 

REŠENO U VRHOVNOM SUDU SRBIJE U BEOGRADU

dana 26.3.2008. godine, U-SCG 1999/06

 

Zapisničar, Predsednik veća - sudija

Ljiljana Petrović, s.r. mr Jadranka Injac, s.r.

 

Za tačnost otpravka

Upravitelj pisarnice

Mirjana Vojvodić

 

JK